امور مشتریان

معرفی واحد

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
آلفارومئو ایران، به منظور تعامل بیشتر با مشتریان و با هدف ارتقاء رضایت مشتریان، اقدام به توسعه واحد ارتباط با مشتریان (CRM) نموده است.
رویکرد استراتژیک واحد ارتباط با مشتریان :
نظر به استراتژی های تدوین شده و اهداف ترسیم شده آلفارومئو ایران در حوزه مشتریان، این واحد وظیفه دارد با رویکرد تعاملی و دو سویه با مشتری نسبت به تامین رضایت حداکثری مشتریان اقدام نماید.

وظایف عملکردی :
بنابر استراتژی های تعیین شده در حوزه ارتباط با مشتریان آلفارومئو ایران ، این واحد با هدف استقرار و پیاده سازی استانداردهای حوزه ارتباط با مشتریانISO 10002 و ISO 10004 برای تسهیل و تسریع برقراری ارتباط با مشتریان نسبت به ایفای وظابف خود به شرح زیر اقدام می نماید.
• ✔ ایجاد بسترهای ارتباطی با مشتریان از کانال های تلفن ، ایمیل و کانال های اجتماعی برای دریافت درخواست ها و شکایت های مشتریان
• ✔ هدف گذاری برای رسیدگی به درخواست ها و شکایت های مشتریان در کوتاه ترین زمان قابل انجام .
• ✔ برقراری ارتباط با مشتریان به منظور سنجش میزان رضایت ایشان از ارائه خدمات و با هدف بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

شماره تماس: 02149912
ایمیل: info@alfaromeoiran.com
تلگرام:@ALFAROMEO_IRAN
اینستاگرام:alfaromeo.iran